Intresseavvägning

Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Barn anses vara särskilt skyddsvärda. Myndigheter kan inte stödja sin behandling på en intresseavvägning när de behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av sina uppgifter. Sådan behandling får istället ske med stöd av lag eller annan författning (läs mer under Rättslig förpliktelse och Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning).

Om den registrerade invänder mot en pågående behandling måste den som behandlar personuppgifterna göra en ny intresseavvägning och upphöra med behandlingen om inte det finns tvingande berättigade skäl. Om den registrerade invänder mot behandling som sker för direkt marknadsföring måste behandlingen upphöra.

Läs mer på Datainspektionens webbplats