Undantag från GDPR

GDPR gäller för företag, organisationer, föreningar och myndigheter. Privatpersoner omfattas inte av GDPR. Det innebär att privatpersoner kan fortsätta att hantera personuppgifter på samma sätt som tidigare, men att företag, föreningar och myndigheter kan behöva förändra sina rutiner.

Det finns dock särskilda undantag från GDPR som omfattar t.ex. sjukvården, försvaret och andra offentliga organ. Skyddet för fysiska personer när det gäller behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten och det fria flödet av sådana uppgifter, säkerställs på unionsnivå av en särskild unionsrättsakt.

Läs mer på Datainspektionens webbplats